top of page

Nyereményjátékszabályzat
Nyerd vissza karikagyűrűtök árának 50%-át!

„Nyerd vissza megrendelt karikagyűrűtök árának 50%-át!

Offline Promóciós játék

 

1. Szervezés és lebonyolítás

A promóciós játék szervezője HAJNALKA ÉKSZER KFT. (székhely: 7951 Gerde,  Varjasi utca 22. adószám: 22791140-2-02) (továbbiakban: “szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Gold Ékszer weboldalán, a https://goldekszer.hu/ weboldalon.

 

2. Részvételi szabályzata

A Játékban részt vehet minden 16 éven felüli,  természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási – vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Nyereményben nem részesülhetnek a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. A promóciós játék ideje

A promóciós játék időtartama:

 • 2022. október 10 - 2022. november 18.

Sorsolás időpontja:

 • 2022. november 19. (Szombat) 10.00

 

Eredményhirdetés:

 • A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül

 

4. A promóciós játék nyereményei

 • Nyertesek száma összesen: 1 fő
  1 db nyertes húzunk ki, aki visszanyeri a leadott rendelés értékének 50%át. 
  A játék csak a gyűrűkre vonatkozik. Feltétele rendelés leadása, előleg megfizetése.

 

5. A játék menete:
 

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a nyereményre a Gold Ékszerstúdió és Karikagyűrű Szalon Pécs nyereményjátékában leírtaknak megfelelően kell, hogy eljárjon.

 

A sorsolásban bárki részt vehet, aki a nyereményjáték ideje alatt a Gold Ékszerstúdióban  karikagyűrűt, eljegyzési gyűrűt, vagy bármilyen gyűrűt rendel és annak előlegét már megfizette legkésőbb 2022. november 18-ig, majd regisztrációját leadja a nyereményjátékba!

 

Tehát a nyeremény csak az előzetesen már megrendelt karikagyűrűre vagy eljegyzési gyűrűre használható fel, más ékszerre nem váltható be, át nem ruházható és a nyeremény értéke készpénzre nem váltható!

7. Nyertesek jogai, kötelezettségei

A promóciós játék során a Játékosok között a 4. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra.

Egy játékos csak egyszer nyerhet.

A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.

A nyereményekhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A nyertesek kiválasztását kézi sorsolás segítségével videóra rögzítve, élő adásban történik!

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

Pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertesek kiesése esetén a nyereményeket egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;

 • ha az értesítő üzenetre vagy telefonra 5 munkanapon belül nem válaszol;

 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti – adózáshoz esetlegesen szükséges adatait nem adja meg

 

8. Nyertesek értesítése

 

A nyertesekkel telefonon vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremények átvételének részleteit. Amennyiben a nyertesekkel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 5 munkanapon belül, a nyertesek nem jogosultak a nyereményre.

 

A nyertesek személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyerteseket személyazonosságának igazolására.

 

Amennyiben a nyertesek nem az értesítő üzenetben foglaltaknak megfelelően járnak el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

9. Nyeremények kézbesítése

 

A nyeremény beváltásának részleteit telefonon egyeztetjük. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

10. A Szervező felelőssége

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

 

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

11. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

12. Vegyes rendelkezések

A szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

A játék folyamán a Gold Ékszerstúdió általános adatkezelési szabályai érvényesek.

 

Hajnalka Ékszer Kft.

2022, október 10.

bottom of page